აზერბაიჯანული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს აზერბაიჯანულიდან ქართულ და ქართულიდან აზერბაიჯანულ ენაზე.
საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 577546577; 558 636869;

Azerbaycanian language translator offers a translation Service of any complexity of text and documents from Azeri to Georgian and from Georgian into Azeri.
Any kind of Document with notarized cetrification. Tel: 577546577; 558 636869;

Переводчик азербайджанского языка предлагает перевод любой сложности текста и документов с азербайджанского на грузинский и с грузинского азербайджанский.
Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: 577546577; 558 636869;

Facebook Comments Box